Miljömål - Tranåsbostäder | Tranåsbostäder

Miljömål

Vision 2020

AB Tranåsbostäder bidrar aktivt till Tranås tillväxt genom att skapa attraktiva boenden, lärmiljöer, arbetsplatser och kommersiella lokaler. Detta i harmoni mellan det ekologiskt/ miljömässigt riktiga och det för bolaget mest långsiktigt ekonomiskt fördelaktiga.

AB Tranåsbostäder bidrar även aktivt med att öka den sociala samverkan mellan personal och hyresgäster såväl som leverantörer.

 

Övergripande mål

AB Tranåsbostäder ska under åren 2016-2020:

 • minska vår totala energiförbrukning med totalt 20% jmf basåret 2009
 • ha som mål att vid all nyproduktion uppnå minst krav enligt ”Miljöbyggnad Silver”
 • byta ut minst ett tusen (1000) belysningsarmaturer mot LED-armaturer
 • minska företagets CO2-utsläpp (för fordonstransporter) med 5 %
 • mäta och åtgärda så att radonhalten i samtliga bostäder är < 200 Bq/m3 luft
 • utveckla avfallsanläggningarna utifrån de fraktioner som Tranås kommun fastställt
 • genomföra totalt minst 8 boendeaktiviteter
 • ta emot minst en LIA-plats och minst åtta feriearbetare/år.

 

Strategi

… intensifiera energieffektiviseringen av vårt fastighetsbestånd, med aktiviteter som att:

 • arbeta fram energiplaner samt övergå till att mäta fastigheters förbrukning i kWh/m2 (Atemp)
 • fortsätta planerad utbyggnad av solelanläggningar där så är möjligt och ekonomiskt fördelaktigt
 • installera närvaro- eller tidsstyrd belysning såväl inom- som utomhus
 • byta ut inomhus- och utomhusbelysningar till LED
 • installera effektivare ventilation med FTX-teknik och värmeåtervinning

… reducera vår egen miljöpåverkan genom aktiviteter som att:

 • skapa nyckeltal för att beskriva hur miljöarbetet utvecklas
 • minska transporter
 • nyttja allmänna färdmedel i samband med tjänsteresor
 • reducera antalet/ typer av kemikalier
 • utveckla anpassade avfallsanläggningar
 • underlätta en succesiv övergång till elbilar
 • rekrytera och utbilda ”Miljöambassadörer”
 • inneha bilpool

… påverka människors livsstil och konsumtionsmönster genom information och aktiviteter som att:

 • hantera sitt avfall på ett miljöriktigt sätt
 • bidra till en ökad återanvändning
 • minska varmvatten-, värme- och elförbrukning
Tranåsbostäder