Ängaryds förskola

En om- och tillbyggnad av Ängaryds förskola har under våren 2019 påbörjats.  Ombyggnationen står färdig till årsskiftet 2020 och då kommer förskolan att inrymma 4 avdelningar med kapacitet för 80 barn och 20 personal. Den nytillbyggda avdelningen är på 165 m2, tillbyggnad av matsal 65 m2 och med renovering/ombyggnad av befintlig förskola kommer de färdiga ytorna att totalt vara ca 1000 m2.

Tillagningsköket rivs och utökas genom en tillbyggnad på norra delen av fastigheten. Den befintliga byggnaden kommer att få ett lyft med många åtgärder och förbättringar bl a nya ytskikt och renovering av skötrum/wc, nya akustikundertak monteras för att sänka ljudnivån, nya rumsfunktioner och anslutningar mot nya avdelningen tillskapas. Större delarna av el-, vent- och rör installationerna byts ut till nytt.

Gemensamma utrymmen som kan användas av alla avdelningar ateljé, verkstad, snickarrum, vattenlek, sinnesrum och matsal tillskapas och får en viktig plats på förskolan. Byte av fönsterpartier inne och ute sker för att ta tillvara på ljuset och skapa en transparant och luftig miljö.

Ny förskolegård skapas på ca 1330 m2. Tema på utemiljön är ”de fyra elementen” vind, eld, vatten och jord. Planerna är att tillskapa vattenlek, gungor, lekhus, planteringslådor, buskar, utekök/grill, bra utebelysning, motorikbana, solskydd av pergola etc. Förbättrat hämta / lämna funktion samt bättre och säkrare transporter till köket där en ny miljöbyggnad får en bättre placering med möjlighet för transporterna att köra runt. Till personalen byggs en ny uteplats. Även nya cykelställ kommer på plats.

På taket kommer en solcellsanläggning att monteras. Den är på 42.5 kw och skall förse fastigheten med el.

ÄNGARYDS FÖRSKOLA

FAKTARUTA

BYGGSTART: 2019-01-01

FÄRDIGSTÄLLT: 2019-12-19

ENTREPRENÖRER: PEAB Byggservice AB

OMFATTNING:Om -och tillbyggnad av befintlig förskola

BUDGET: 21,7 miljoner