Certifiering

Sedan 2013 är Tranåsbostäder certifierade enligt FR2000

• FR2000 är ett ledningssystem för certifiering av

– kvalitet
– miljö
– arbetsmiljö
– kompetens
– brandskydd
– socialt ansvarstagande

• integrerat och ger en heltäckande certifiering

• effektivt och anpassat för små och medelstora företag

• i stort sätt likvärdigt med ISO 9001 och 14001, men omfattar fler områden.

• FR2000:2017 är reviderat för att säkra följsamhet mot:

– ISO 9001:2015 Ledningssystem för kvalitet
– ISO 14001:2015 Ledningssystem för miljö
– ISO 26000:2010 Vägledning för socialt ansvarstagande
– SS 624070:2009 Ledningssystem för kompetensförsörjning
– OHSAS 18001:2007 Ledningssystem för arbetsmiljö
– AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete
– AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö
– SRVFS 2004:3 Räddningsverkets allmänna råd om systematiskt- brandskyddsarbete

Ordning och reda i verksamheten är en förutsättning för att jobbet ska bli riktigt utfört. Och bra jobb leder till nöjda kunder.