GDPR/Integritetspolicy

Behandling av personuppgifter

När du registrerar dig hos oss på AB Tranåsbostäder – behandlar vi dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR* 2016/679).

Dataskyddsförordningen ska skydda dig så att din personliga integritet inte kränks genom att dina personuppgifter används på fel sätt. Dina personuppgifter får bara behandlas om du har godkänt det, vi har ett avtal eller om det finns stöd i annan lag (eller GDPR).

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är uppgifter som på ett eller annat sätt kan kopplas till din person. Det kan vara direkta uppgifter som namn, adress, e-postadress, personnummer eller telefonnummer. Men det kan också vara indirekta uppgifter som lägenhetsnummer och IP-adress.

När behandlas mina personuppgifter?

Hos oss registreras du dina personuppgifter när du registrerar dig på Boplatssverige som sökande på vår webbplats, när du får ett lägenhetserbjudande samt när du skriver ett avtal på lägenhet/parkeringsplats, även vid andra tillfällen exempelvis vid nyckelhantering. Vi behandlar även dina personuppgifter i syfte att leverera tjänster, skicka fakturor och information samt i övrigt kunna fullfölja vårt ansvar som avtalspart. Personuppgifter bevaras av bolaget i enlighet med gällande lagstiftning så länge det är nödvändigt för att kunna leverera tjänster eller uppfylla lagkrav.

Läs mer om våra personuppgiftsbehandlingar specifikt enligt nedan:

Personuppgiftansvar

Personuppgiftsansvarig, det vill säga ansvarig för alla behandlingar av personuppgifter som utförs, är AB Tranåsbostäder, Box 11, Piratensgata 1, 573 21 Tranås.

Registerutdrag

Du har rätt att kostnadsfritt, en gång per kalenderår, begära ett registerutdrag från oss. Begäran ska göras personligen hos Tranåsbostäder, vara undertecknad av dig, samt innehålla ditt namn, adress, datum och personnummer. AB Tranåsbostäder kommer inte att lämna ut registerutdrag via e-post, då vi inte har någon tjänst som stödjer säker identifiering av mottagare. Vid begäran av om registerutdrag kommer AB Tranåsbostäder begära ID handling för säker identifiering. Vi återkommer till dig med ett registerutdrag  inom 30 dagar från det att vi mottog din begäran.  Vi lämnar ut information på AB Tranåsbostäder kundservice eller skickas till din folkbokförda adress.

Begäran om rättelse

Begäran om rättelse av personuppgifter kan du göra genom att kontakta AB Tranåsbostäder via brev, e-post eller telefon 0140-38 49 50. Har du klagomål på AB Tranåsbostäder angående felaktig hantering av personuppgifter som inte åtgärdas av oss på ett enligt dig tillfredsställande sätt, kan du kontakta Integretetsmyndigheten.

Personuppgiftslagen förhållande till offentlighetsprincipen


AB Tranåsbostäder är ett kommunalt bolag och omfattas av Offentlighets- och sekretesslagen.

Offentlighetsprincipen innefattar en rätt för var och en att hos AB Tranåsbostäder att ta del av allmänna handlingar. Denna rätt gäller dock inte om handlingarna innehåller uppgifter som är belagda med sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen gäller för personuppgift om det kan antas att ett utlämnande skulle medföra att uppgiften behandlas i strid med Dataskyddsförordningen.

Om du skickar e-post eller brev till AB Tranåsbostäder, kan vi behöva spara och lagra handlingen i våra arkiv.

*General Data Protection Regulation

Uppdaterad 2022-02-16