Granelundsskolan

2023-06-01

Projektinformation

Projektet kommer att genomföras inom ramen för vår strategiska partneringsavtal som vi har tillsammans med NCC.

Miljöklassificering Miljöbyggnad Silver
Tomtyta ca 50 000 m²
Utvändiga behandlade ytor 10 000 m²
Utvändiga obehandlade ytor 10 000 m²
Byggnadsyta BTA skola ca 6 750 m²
Byggnadsyta sporthall ca 1 600 m²
Utvändiga lek ytor  ca 20 000 m²
Byggnadsyta LOA  ca 7 000 m²
Projekteringsstart våren 2022
Arkitektfirma White
Byggstart våren 2023
Färdigställande sommaren 2025
Inflyttning hösten 2025

 Den lilla skolan i ett större sammanhang

Konceptet är att skapa en mindre, intimare skala i ett större gemensamt sammanhang. Tryggheten i den egna enheten – “den lilla skolan i den stora byggnaden” är grundtanken för att alla barn ska känna sig hemma i den nya miljön. Samtidigt fungerar den del av skolan som inrymmer idrottshallen som en mer publik byggnad som tydligare annonserar sig mot staden och dess besökare. Skolans tre huvudfunktioner (hemvist, mat och idrott) inryms i “egna” byggnadskroppar sammankopplade till en funktionsenhet. I de tre delarna finns möjlighet att söka både det lugna, fokuserade, det livligare spännande, det kreativa och det aktivt vilda. Skolans tydliga organisation och funktionella indelning skapar en enkel lättorienterad byggnadsstruktur med effektiv kommunikation.

Kärnan i gestaltningen

– Bevarandet och anpassningen till skogen och dess miljö. Att nyttja befintlig terräng och topografi som utgör en kontrast till den stiliserade skolgården i anslutning till skolbyggnaden. Befintlig terräng och topografi utgör i sig en utmaning till lek, rörelse och koordination som kompletteras med den byggda miljöns rumsligheter och zooner.

– Att arbeta med naturnära material, äventyrliga och utmanande lekredskap i trä samt lekfulla och inbjudande planteringar som påminner om de intilliggande småländska skogen. Tillsammans skapar dessa funktioner en lekfull och spännande utomhusmiljö för både små och stora barn.
Hela skolgården ska främja till lek och locka till rörelse. Det ska även finnas plats för stillsammare lek och umgänge. Skolgården består framförallt av tre olika karaktärer.

– Lugnt och tryggt med plats för avkoppling, umgänge och lugnare lek. Kreativt och äventyrligt där den befintliga skogen har en viktig roll. Här finns möjlighet att bygga kojor, klättra i träd och leka rollekar.

– Rörelse, energi, fart och koordination med plats för fysisk aktivitet så som boll- och springlekar, idrott och klätterlek.